Новая украинская школа

 

НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, 1-й клас

1. У закладах освіти навчальні приміщення групуються в навчальні секції за віковими і навчально-технологічними ознаками:

-  навчальні секції для 1-х класів (шестирічок), які об'єднують приміщення не більше двох паралельних класів, з рекреаціями, гардеробними та санітарними вузлами;

-  навчальні секції 2-4-х класів у складі не більше шести класних приміщень, майстерні для трудового навчання, універсального приміщення для груп подовженого дня, гардеробних, рекреаційних приміщень і санітарних вузлів.

2. Площа класів  відповідно до типових проектів шкіл = 50 м2

Приміщення

Площа на одного учня, студента, слухача (не менше), м2

Кабінет для 1-х класів

2,4 м2 на одного учня

3. У плануванні і дизайні навчального простору першорядним має бути спрямування на розвиток дитини і мотивації її до навчання. У навчальному просторі використання кольору, світла, текстури має впливати на сенсорний досвід та забезпечувати естетичне сприйняття і комфортність перебування в закладі освіти дитини.

4.  Меблі.

Залежно від призначення навчальних приміщень можуть бути використані різні види меблів: парти (двомісні та одномісні) різних ростових груп, столи регульовані (одномісні та двомісні), стільці регульовані, дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, вітрини тощо.

Суттєву перевагу мають одномісні легкі регульовані столи та парти, регульовані стільці, що запобігають порушенню постави в учнів, забезпечують мобільні робочі місця та легко трансформуються для роботи у групах.

5. Розташування меблів

Розміщення столів і парт у навчальних приміщеннях повинно бути таким, щоб природне освітлення було з лівого боку.

Відстань між обладнанням у навчальних кабінетах.

Найменування виміру

Відстань (не менше). см

Між учнівськими столами в ряді

50

Між рядами одномісних учнівських столів

50

Між рядами двомісних учнівських столів

60

Між рядами учнівських столів та внутрішньою поздовжньою стіною, шафами (уздовж внутрішньої поздовжньої стіни)

50∗

Між учнівськими столами при їх парному розташуванні в ряді

10

Від задніх учнівських столів до задньої (внутрішньої) стіни (перегородки)

65∗∗

Те саме до задньої стіни, що є зовнішньою, та при розташуванні шаф уздовж задньої стіни (перегородки)

100∗∗

Від передньої стіни з класною дошкою до передніх двомісних столів

 

* Збільшується на 40 см  при розташуванні входу в приміщення в поздовжній стіні біля останніх столів.

** Збільшується до 120 см  при розташуванні входу в задній стіні або в поздовжній стіні біля останніх столів.

Не повинно бути довгих прямих доріжок через увесь клас, де діти могли б бігати.

Вимоги щодо умов видимості класної дошки в навчальних кабінетах.

Найменування виміру Нормативна величина видимості
Горизонтальний кут видимості класної дошки від краю дошки завдовжки 3 м.  до середини крайнього місця учня за переднім столом:
- в класах загальноосвітніх шкіл; Не менше 40 град.
Висота нижнього краю класної дошки над підлогою:
- для 1-х класів 60-70 см
- для 2-4-х класів 75-80 см

 Санітарно-гігієнічні вимоги щодо розташування учнівських столів.

Допускається кругове або інше розміщення столів/парт за умови врахування індивідуальних потреб кожної дитини та для тимчасової роботи дітей у групах.

Навчальні кабінети повинні мати природне освітлення. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечується при верхньому і боковому освітленні приміщень.

Штучне освітлення забезпечується люмінесцентними лампами одного виду.

Для освітлення найбільш віддалених від вікон рядів парт у навчальних приміщеннях слід передбачати окреме включення усіх рядів електроламп.

6. Особливості організації навчального середовища у початковій школи відповідно до Концепції Нової української школи:

- багатофункціональність простору для організації різних форм роботи (ранкові зустрічі у колі, робота в малих і великих групах, фронтальна та індивідуальна робота)

- простір в класній кімнаті організовується навколо навколо центрів:

1. Ігровий (в ньому також може бути куточок усамітнення) – для відпочинку дітей між уроками, для активності під час занять. У ньому обладнуються м’які пуфи, килимок, іграшки)

2. Центр пізнавальної діяльності (парти, столи, стільці – мають легко трансформуватись у пари, малі і великі групи )

3. Центр художньої творчості (полички для зберігання приладдя, стенд для малюнків і виробів )

4. Дитяча класна бібліотека

5. Куточок живої природи (можуть бути досліди – пророщування зерна, догляд за рослинами)

6. Осередок вчителя – стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи, для зберігання дидактичного матеріалу, 

Простір  навчального  кабінету  організовується  через  такі осередки:

-  осередок  пізнавальної  діяльності з партами і стільцями;

-  змінні тематичні осередки, в яких розміщуються діаграми з ключовими ідеями та стратегіями, картами тощо ;

-  осередок для гри, оснащений настільними  іграми, інвентарем для  рухливих  ігор; 

-  осередок  художньо-творчої  діяльності з поличками  для  зберігання  приладдя  та стендом для змінної виставки дитячих робіт; 

-  куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, догляд за рослинами);

-  осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами або подушками з м'яким  покриттям;

-  дитяча класна бібліотека;

-  середок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп’ютером, полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу, тут можуть бути розміщені різноманітні сертифікати професійного розвитку тощо  (місце вчителя не є центром класної кімнати).

Обладнання в ігровому куточку розміщено таким чином, щоб діти мали можливість безпечно переміщуватися.

Простір організований таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках.

У класі має бути місце, де діти могли б зберігати особисті речі.

УЧЕБНАЯ СРЕДА, 1-й класс

1. В учебных заведениях учебные помещения группируются в учебные секции по возрастным и учебно-технологическим признакам:

- учебные секции для 1-х классов (шестилеток), которые объединяют помещения не более двух параллельных классов, с рекреаціями, гардеробными и санитарными узлами;

- учебные секции 2-4-х классов в составе не более шести классных помещений, мастерской для трудового обучения, универсального помещения для групп продленного дня, гардеробных, рекреационных помещений и санитарных узлов.

2. Площадь классов согласно типовых проектов школ = 50 м2

Помещения

Площадь на одного учащегося, студента, слушателя (не менее), м2

Кабинет для 1-х классов

2,4 м2 на одного учащегося

3. В планировке и дизайне учебного пространства первостепенным должно быть направление на развитие ребенка и мотивации его к учебе. В учебном пространстве использование цвета, света, текстуры должно влиять на сенсорный опыт и обеспечивать эстетическое восприятие и комфортность пребывания в учреждении образования ребенка.

4. Мебель.

В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды мебели: парты (двухместные и одноместные) разных ростовых групп, столы регулируемые (одноместные и двухместные), стулья регулируемые, доски, открытые и закрытые шкафы, стеллажи, витрины и тому подобное.

Существенное преимущество имеют одноместные легкие регулируемые столы и парты, регулируемые стулья, предотвращают нарушения осанки у учащихся, обеспечивают мобильные рабочие места и легко трансформируются для работы в группах.

5. Расположение мебели

Размещение столов и парт в учебных помещениях должно быть таким, чтобы естественное освещение было с левой стороны.

Расстояние между оборудованием в учебных кабинетах.

Наименование измерения

Расстояние (не меньше). см

Между ученическими столами в ряду

50

Между рядами одноместных ученических столов

50

Между рядами двухместных ученических столов

60

Между рядами ученических столов и внутренней продольной стеной, шкафами (вдоль внутренней продольной стены)

50∗

Между ученическими столами при их парном расположении в ряду

10

От задних ученических столов до задней (внутренней) стены (перегородки)

65∗∗

То же самое к задней стены, являющейся наружной, и при расположении шкафов вдоль задней стены (перегородки)

100∗∗

От передней стены с классной доской до передних двухместных столов

 

* Увеличивается на 40 см при расположении входа в помещение в продольной стене у последних столов.

** Увеличивается до 120 см при расположении входа в задней стене или в продольной стене у последних столов.

 Не должно быть длинных прямых дорожек через весь класс, где дети могли бы бегать.

Требования относительно условий видимости классной доски в учебных кабинетах.

Наименование измерения Нормативная величина видимости
Горизонтальный угол видимости классной доски от края доски длиной 3 м до середины крайнего места учащегося за передним столом:
--в классах общеобразовательных школ; Не менее 40 град.
Высота нижнего края классной доски над полом:
- для 1-х классов 60-70 см
- для 2-4-х классов 75-80 см

Санитарно-гигиенические требования относительно расположения ученических столов.

Допускается круговое или другое размещение столов/парт при условии учета индивидуальных потребностей каждого ребенка и для временной работы детей в группах.

Учебные кабинеты должны иметь естественное освещение. Оптимальный уровень естественного освещения обеспечивается при верхнем и боковом освещении помещений.

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами одного вида.

Для освещения наиболее удаленных от окон рядов парт в учебных помещениях следует предусматривать отдельное включение всех рядов электроламп.

6. Особенности организации учебной среды в начальной школе в соответствии с Концепцией Новой украинской школы:

- многофункциональность пространства для организации различных форм работы (утренние встречи в кругу, работа в малых и больших группах, фронтальная и индивидуальная работа)

- пространство в классной комнате организуется вокруг центров:

1. Игровой (в нем также может быть уголок уединения) – для отдыха детей между уроками, для активности во время занятий. В нем оборудуются мягкие пуфы, коврик, игрушки)

2. Центр познавательной деятельности (парты, столы, стулья – должны легко трансформироваться в пары, малые и большие группы )

3. Центр художественного творчества (полочки для хранения принадлежностей, стенд для рисунков и поделок )

4. Детская классная библиотека

5. Уголок живой природы (могут быть опыты – проращивание зерна, уход за растениями)

6. Ячейка учителя – стол, стул, компьютер, полки/ящики, шкафы для хранения дидактического материала,

Пространство учебного кабинета организуется через такие ячейки:

- центр познавательной деятельности с партами и стульями;

- сменные тематические ячейки, в которых размещаются диаграммы с ключевыми идеями и стратегиями, картами и тому подобное ;

- ячейка для игры, оснащен настольными играми, инвентарем для подвижных игр;

- центр художественно-творческой деятельности с полочками для хранения принадлежностей и стендом для сменной выставки детских работ;

- уголок живой природы для проведения опытов (проращивание зерна, уход за растениями);

- центр отдыха с ковром для сидения и игры, стульями, креслами-пуфами или подушками с мягким покрытием;

- классная детская библиотека;

- ячейка учителя, оснащен столом, стулом, компьютером, полками/ящиками, шкафами для хранения дидактического материала, здесь могут быть размещены разнообразные сертификаты профессионального развития и т. д (место учителя не является центром классной комнаты).

Оборудование в игровом уголке размещен таким образом, чтобы дети имели возможность безопасно перемещаться.

Пространство организовано таким образом, чтобы учитель мог наблюдать за деятельностью детей во всех ячейках.

В классе должно быть место, где дети могли бы хранить личные вещи.

Контакты ):
Группа компаний "Приоритет"
Контактное лицо:
Приоритет
Телефоны:
+380 (44) 575-33-36показать+380 (44) 575-33-36 все+380 (44) 575-33-36 многоканальный+380 (44) 575-32-92 факс+380 (66) 920-04-73 мтс+380 (93) 899-22-75 лайф+380 (97) 087-38-57 киевстар
Адрес:
02081, Украина, Киев, ул. Здолбуновская, 7 на карте
График работы:
Пн-Пт 9:00 - 18:00 без перерывов;
Сб, Вс выходные
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх